Algemene voorwaarden Camping Landgoed Geuzenbos

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • vakantieverblijf: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, inventaris en mee gehuurde zaken;
 • ondernemer: Camping Landgoed Geuzenbos;
 • recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 • mederecreant: de medereizigers van de recreant;
 • derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant of mederecreant;
 • overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf;
 • kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het vakantieverblijf;
 • informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 • annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 • een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 • De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf voor de overeengekomen periode en de overeenkomen prijs.
 • De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 • Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 • De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de mede-recreanten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 • De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant en/of de mede-recreanten betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 • De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken betalingstermijnen.
 • Indien de recreant, ondanks de voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 • Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 • De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

 • Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
 • bij een annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 • De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden

 • Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 • De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
 • Indien de recreant, de mede-recreanten en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • Indien de recreant ondanks voorafgaande schriftelijk waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de recreant en/of mede-recreanten de goede sfeer op, of in de directie omgeving van het terrein bederft/ bederven;
 • Indien de recreanten/of de mede-recreanten, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
 • Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijk waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 • Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en de recreant dan wel de betreffende mede-recreanten het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 • De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

 • De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 • De recreant is verplicht alle in het vakantieverblijf geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor de mederecreanten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 • De ondernemer is verplicht het vakantieverblijf en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 • De recreant is verplicht het vakantieverblijf en het terrein rondom het vakantieverblijf gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
 • Het is de recreant, mede-recreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein rondom het vakantieverblijf te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor voor te verzekeren.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 • De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 • De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de mede-recreanten en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreanten/of (een van) de mede-recreanten kan worden toegerekend.
 • De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van de overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling

 • Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Al jarenlang in top 10 van

populairste campings in Nederland

Bekijk onze prachtige video's