Algemene Voorwaarden voor campingreserveringen

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met Camping Landgoed Geuzenbos en betrekking hebben op kampeerplaatsen welke door Camping Landgoed Geuzenbos worden verhuurd.

1.2 Camping Landgoed Geuzenbos wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Reservering

2.1 Camping Landgoed Geuzenbos neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. Camping Landgoed Geuzenbos behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.

2.2 De overeenkomst tussen Camping Landgoed Geuzenbos en huurder komt tot stand op het moment dat Camping Landgoed Geuzenbos de reserveringsbevestiging per post of per e-mail aan u heeft verzonden, met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen.

2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Camping Landgoed Geuzenbos te worden doorgegeven. Bent u binnen 2 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de receptie, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.4 De overeenkomst betreft huur van een campingplaats voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is. Bijplaatsen van schuurtjes, hekjes e.d is uitdrukkelijk verboden. 

 

3. Prijzen

3.1 Huurder is aan Camping Landgoed Geuzenbos de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd.

3.2 Het gebruik van gemiddeld 4Kwh per dag is in uw kampeertarief opgenomen. Het door ons computersyteem vastgestelkde verbruik is bindend voor de vaststelling van het te betalen bedrag op de eindfactuur. . 

 

4. Betaling

4.1 Huurder dient op de ochtend van beƫindiging van het verblijf op de camping het te betalen bedrag contant of per pin te voldoen.

4.2 Bij boekingen langer dan 2 maanden wordt een aanbetaling verlangd van 50% te voldoen binnen 30 dagen na reservering. De gehele betaling dient te zijn voldaan voor aanvangsdatum van de reservering. Bij uitblijven van tijdige betalingen kan de overeenkomst  onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden zonder restitutie van eventuele gedane betalingen.

 

5. Wisseldagen/verblijf

5.1 De gehuurde kampeerplaats kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging na 13:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging dient huurder de plaats voor 12:00 uur vrijgemaakt te hebben. Alleen in overleg kan hier van afgeweken worden. Per afwijking wordt dan een half dagtarief berekend.

5.2 Camping Landgoed Geuzenbos houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van de kampeerplaats. Camping Landgoed Geuzenbos houdt zich het recht voor om eventuele schade in rekening te brengen.

5.3 Bij aankomst ontvangt de huurder een informatiepakket over de camping.

 

6. (huishoudelijke) reglementen

6.1 Gasten dienen zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgesteld in o.a. het campingreglement. Camping Landgoed Geuzenbos heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van de Camping te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijk regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

6.2 Camping Landgoed Geuzenbos behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Camping Landgoed Geuzenbos is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de camping te weigeren.

6.3 Camping Landgoed Geuzenbos behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud in ter beoordeling van Camping Landgoed Geuzenbos. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van de camping.

6.4 Huurder zal de kampeerplaats uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken. 

6.5 Huurder dient medewerkers van Camping Landgoed Geuzenbos te allen tijde directe toegang tot de gehuurde kampeerplaats te verlenen.

6.6 Huurder mag de gehuurde kampeerplaats niet in huur en/of gebruik afstaan, noch daarop meer personen doen overnachten dan bij de reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Camping Landgoed Geuzenbos heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen op de kampeerplaats is overschreden.

 

7. Huisdieren

7.1 Het is toegestaan om zonder overleg maximaal 2 huisdieren mee te nemen op de kampeerplaats.

7.2 Huisdieren dienen op de kampeerplaats en het terrein kort te zijn aangelijnd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

 

8. Overmacht

8.1 Overmacht aan de zijde van Camping Landgoed Geuzenbos bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van Camping Landgoed Geuzenbos, daaronder in ieder geval blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen.

Camping Landgoed Geuzenbos is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende kampeerplaats ter beschikking stellen, indien de gehuurde kampeerplaats door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Camping Landgoed Geuzenbos in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Camping Landgoed Geuzenbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op onze camping.

9.2 Camping Landgoed Geuzenbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf op camping niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.

9.3 Camping Landgoed Geuzenbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel aan zaken op personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van Camping Landgoed Geuzenbos of ontstaan door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.

9.4 Camping Landgoed Geuzenbos is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

9.5 Camping Landgoed Geuzenbos is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.

9.6 De inrichting/indeling van de kampeerplaatsen kunnen verschillen.

9.7 Camping Landgoed het Geuzenbos is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het niet kunnen ontvangen van satelliettelevisie. Het aanvoeren van deze reden voor annulering wordt verworpen.

 

10. Klachten

10.1 Ondanks de zorg en inspanning van Camping Landgoed Geuzenbos kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct te worden gemeld bij de receptie van de camping.

10.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en Camping Landgoed Geuzenbos is het Nederlands recht van toepassing.

 

11. Annuleringsvoorwaarden

11.1 Voor reserveringen korter dan 2 maanden geldt: Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering zonder geldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing. De door huurder aan Camping Landgoed Geuzenbos verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen: - Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst geen - Bij annulering op de dag van aankomst tot 14 dagen voor aankomst, 100% van het totale huurbedrag.

 11.2 Voor reserveringen langer dan 2 maanden geldt: Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering zonder geldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing. De door huurder aan Camping Landgoed Geuzenbos verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen: - Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst geen. Camping Landgoed Geuzenbos zal eventuele gedane betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke annulering retour storten. - Bij annulering op de dag van aankomst tot 30 dagen voor aankomst, 100% van het totale huurbedrag. 

 

12. Algemeen

12.1 Kennelijke druk- zetfouten binden Camping Landgoed Geuzenbos niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een kampeerplaats.

12.2 Foto's en video's Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de camping bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een Camping Landgoed Geuzenbos publicatie en/of weergave op een internetsite van Camping Landgoed Geuzenbos, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.

2017, 2018, 2019,2020 en 2021 in top 10 van

Populairste campings in Nederland.

Bekijk onze prachtige video's